Korona: På grunn av smittevern har vi for tiden ikke mulighet til å ta imot besøkende eller reise ut til publikum.  

Mausund Feltstasjon

Bli med - lær mer

Mausund Feltstasjon er et godt sted for å lære om plastikkproblemet. Arbeiderne på Mausund Feltstasjon har kunnskap og erfaringer som de ønsker å dele. Her arrangeres undervisning og prosjekter for elever og studenter. Gruppa får innsikt i hvordan forurensingsproblemet oppleves av de som arbeider med det hver dag, og hvordan
løsningene må tilpasses i praksis.
Oppholdet legges til rette med:
  • Transport
  • Overnatting & kost
  • Sikkerhetskurs
  • Lån av sikkerhetsutstyr

Våre arbeidere er imøtekommende og deler gjerne sine erfaringer.  Kontakt oss om booking og avtaler her

Undervisning

Skoler og organisasjoner er velkommen på feltstasjonen. Vi mener at det er viktig å dele de erfaringene vi får igjennom arbeidet. På feltstasjonen tilbyr vi interessante forelesninger om oppryddingsarbeidet og om våre andre prosjekter. Her kan man lære om kystens økosystemer og effekter av marin forurensing. Vi tilbyr undervisning både på feltstasjonen og ute i naturen. Våre kystrenovatører er imøtekommende og ønsker å dele sine erfaringer.

Se NRKs avisoppslag om Hitra skoles besøk
på Mausund:

Prosjekter for elever

Det er et stadig økende behov for realfaglig kompetanse i vårt samfunn. Fiskeridepartementet ønsker å styrke fiskerinæring og havbruk. Mausund Feltstasjon ønsker å inkludere elever og studenter i sitt arbeid og legger derfor til rette for at skoleklasser kan komme til Mausund for å delta. Mausund Feltstasjon arrangerer årlige miljøovervåkingsprosjekter og inviterer videregående skoler til å delta. Her får elevene oppleve kystlandskapet og de marine økosystemene på nært hold. Elevene bidrar i miljøovervåkinga og får undervisning i hva miljøovervåking er og hvorfor det er viktig. Prosjektet fokuserer på overvåking av mikroplast og miljøgifter i vann og på land. Undervisninga tilpasses videregående skoles nivå, og det kreves ingen bakgrunn i forskningsfag fra før.
Dette lærer elevene:
• Forskningsarbeid og hvordan man finner svar
på naturvitenskapelige spørsmål.

• Marine og kystnære økosystem; hvordan fauna
og flora i vann og på land fungerer.

• Omfang og effekter av marin forurensing.

• Håndtering av teknologisk utstyr.

Elever ved Byåsen VGS henter krabbe som skal brukes i forskning.

Mellom 2011-2014 deltok Byåsen VGS i forskningsarbeidet på Mausund. Elevene var med på analysering av sjøvannsprøver. Det ble tatt prøver av krabbe, kveite og torsk som ble sendt til NTNU for analysering av kvikksølv, bly, kadmium og arsen. Elevene fra media og kommunikasjon dokumenterte forskningsarbeidet og lagde utstilling til Vitenskapsmuseet. Det gjorde de ved å gjennomføre intervjuer og dokumentere kystkulturen med bilder og film.

Se elevenes opphold igjennom denne lenken:

Les nyhetsoppslaget i Frøya nyheter:

Feltarbeid for studenter og forskere

Vi tilbyr assistanse til studenter og forskere som ønsker å bruke kysten til sitt forskningsarbeid. Det gjelder både for bachelor-, master- og PhD-prosjekter. Området rundt Mausund er ideelt i studier om natur, miljø og læringsprosesser. Her kan man samle inn data på marine økosystem, plast og miljøgift, samt pedagogiske undersøkelser på undervisning og holdninger.
Vi legger til rette med:
  • Transport
  • Overnatting & kost
  • Utstyr og teknologi
  • Assistanse i felt

NTNU er en av våre viktigste samarbeidspartnere, og vi ønsker å bidra i produksjonen av ny kunnskap. Vi hjelper til i planlegging på forhånd av feltarbeidet. Vi låner ut utstyr og gir opplæring på hvordan utstyret brukes. Om ønskelig er studenter velkommen til å tilbringe tid på feltstasjonen i forkant av feltarbeidet, og kan på denne måten bli kjent med de ansatte, kystlandskapet, utstyr og det daglige arbeidet på stasjonen. Våre arbeidere er imøtekommende og hjelper gjerne til.

Autonauten samler data fra havområdene utenfor Mausund.

Besøkende student henter sedimentprøver fra kystnære vann med hjelp fra kystrenovatørene ved Mausund Feltstasjon, høsten 2020.

Øyrekka egner seg godt i forskning på kystens økosystem, og er rikt på både terrestrisk og marin fauna og flora. Området er habitat for sjøfugl, sel, oter og hval. De grunne sjøområdene er også gytested for fisk. I området finner man unike naturtyper slik som tareskog i sjøen og kystlynghei på øyene.

Øyrekka kan være et godt sted for ditt prosjekt,
her kan du lese mer om øyrekkas egenskaper

Området har tidligere vært brukt i prosjektet EnTiCE som bl.a kartla forekomst av fisk.

Les Forskning.no sitt innslag om prosjektet her:

“Noen steder langs kysten er det veldig mye fisk. Nå vet forskere hvorfor.”

Tidligere studentoppgaver

Området har vært brukt i flere studentoppgaver. Les om studentenes opphold her:

 Les om NTNU-studentene Anna og András masterprosjekter langs øyrekka her:

Les mer


Les om forskningsgruppa fra Dept. of Biology sin feltekskursjon langs Mausund her:

Les mer

Ressurser

Feltstasjonen har tilgang på ulike typer utstyr. Les mer om hvilke ressurser Mausund Feltstasjon kan tilby i prosjekter.
Les mer

Publikasjoner

Mausund Feltstasjon har tidligere bidratt i flere forskningsprosjekter. Her finner du er utvalg av publikasjoner produsert i samarbeid med stasjonen.
Les mer

Ocean Camp 

Vi arrangerer Ocean Camp – en ukes leir for elever i videregående skole. Her lærer elevene om marine økosystem, forurensing og løsningene som trengs. Elevene
utvikler kompetanse på teknologi og forskningslære, biologi, økologi og matematikk. Elevene bidrar i oppryddingsarbeidet der vi besøker flere områder langs øyrekka, bl. a Froan Naturreservat og Landskapsvernområde. På Ocean Camp oppmuntrer vi til nysgjerrighet og nytenkning og dyrker interesse for høyere utdanning. Vårt mål er å skape engasjement hos unge, samt legge gode kunnskapsgrunnlag slik at de som overtar verden etter oss skal være forberedt på hvilke utfordringer de vil møte, og hvilke løsninger som kreves.
Ocean Camp inkluderer læringsopplegg, transport, kost og losji. Vi er opptatte av et trygt læringsmiljø, og gir elevene sikkerhetskurs og låner ut sikkerhetsutstyr slik som kjeledresser, hjelm og hansker.

Kontakt oss for mer informasjon, booking og avtaler

Videreutdanning

Forskning og formidling – undervisningsopplegg for lærere

Er du undervisningspersonell og ønsker å utvide kompetansen på utfordringene i havet? Skolelaboratoriet NTNU tilbyr flere kurs rettet mot lærere i realfag, teknologi og bærekraftig. Kursenes ekskursjoner skjer ved Mausund Feltstasjon.

Kurs

Teknologi og forskningslære – Marin biologi og teknologi 

Kurset kombinerer en teoretisk og praktisk tilnærming til marin biologi og teknologi, her får man innsikt i blant annet miljøovervåking og programmering av sensorer for undervannsmålinger.

Etterutdanningskurs: Bærekraftig utvikling i havet

Morgendagens utfordringer i havet, hvordan løser vi dem?
Hvis havet skal være bærekraftig for kommende generasjoner, må det tas grep på flere nivå. På kurset lærer du blant annet om hvordan forsøplingen påvirker næringskjeden.
Les mer her: